Blog - nowości

Terminale połączeniowe DB9 DB25 VGA USB HDMI...
Terminale połączeniowe DB9 DB25 VGA USB HDMI...
Naszą ofertę rozszerzyliśmy o ponad 40 modeli terminali połączeniowych firmy...
gru 18, 2017 15001 1
Zaślepki komputerowe - przydatny drobiazg
Zaślepki komputerowe - przydatny drobiazg
Zaślepka przeciwkurzowa to pozornie mało znaczący element komputera, ale jakże...
lis 26, 2017 14051 0

Regulamin zakupów sklepu minipc.pl

Regulamin i warunki korzystania ze sklepu internetowego minipc.pl

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.minipc.pl Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MINIPC.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres świadczonych usług elektronicznych
IV. Warunki dokonywania zakupów
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów sprzedaży
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe


I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.minipc.pl prowadzony jest przez Andrzeja Miazgowicza wykonującego działalność gospodarczą pod firmą DeltaKOMP Andrzej Miazgowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny, NIP: 879-242-55-34, REGON: 340650424, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@minipc.pl, tel. +48 667 703 636.

 1. Sklep www.minipc.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą wysyłkową przez Sklep www.minipc.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.minipc.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Sklep internetowy www.minipc.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów z wykorzystaniem sieci Internet na terenie Polski oraz po uprzednim kontakcie w innych krajach Unii Europejskiej.
 6. Oferowane w Sklepie towary handlowe są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.minipc.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.minipc.pl użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.minipc.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.minipc.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Klient, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klientów w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.minipc.pl
 9. SPRZEDAWCA – Andrzej Miazgowicz wykonujących działalność gospodarczą pod firmą DeltaKOMP Andrzej Miazgowicz, adres: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny, NIP: 879-242-55-34, REGON: 340650424.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienci za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Klienci na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług elektronicznych 

 1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umów sprzedaży 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej przez Klienta ceny. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w Formularzu Zamówienia.
 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 7. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.minipc.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. telefonicznie pod numerami: 667 703 636,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@minipc.pl,
 8. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie, wymagane jest potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail: kontakt@minipc.pl
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00  w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 10. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Rezygnację z Zamówienia należy zgłosić tylko i wyłącznie  drogą e-mail na adres: kontakt@minipc.pl.
 11. W przypadku realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości Sprzedawcy lub zawierających niekompletne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym kosztów zakupu oraz sposobie dostawy,
   2. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   4. niniejszy Regulamin,
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
 2. Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, otrzymania płatności online lub kartą kredytową/płatniczą.

VI. Sposoby płatności 

 1. 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem (zamówienia te muszą być najpierw zaakceptowane przez Sprzedawcę),
  3. płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (t-pay.com),
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 57 1020 5011 0000 9802 0247 9558 (PKO Bank Polski S.A.), DeltaKOMP Andrzej Miazgowicz, ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie minipc.pl nr .......".
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 Dni Roboczych ustalonych przez obie Strony od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku Zamówienia na Produkty pod indywidualne zamówienie (przykład itp.)  Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości ustalonej przez Strony Umowy Sprzedaży. Dopłata następuje w chwili wysyłki Produktu, bądź przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową/płatniczą - w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności lub też w innej formie ustalonej między Stronami Umowy.
 7. Sklep ma prawo anulować zamówienie gdy w wyniku błędu pracownika została wpisana błędna kwota produktu i nie zgadza się ona z ogólnie przyjętą ceną produktu w sklepie internetowym. Klient ma natomiast prawo do rabatu na produkt za błąd pracownika. Wysokość rabatu ustala sklep internetowy minipc.pl.

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego Sklepu lub firmy kurierskiej ustalonej przez sklep.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt po wcześniejszym umówieniu pod adresem: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny.
 4. Wydanie i odbiór Produktu w przypadku dostawy transportem własnym lub kurierem następuje z samochodu dostawcy. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy Produkt nie posiada w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszczerbków powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony Produkt (np. kuriera).
 5. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Produkt posiada braki ilościowe elementów Produktu, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo przewozowe oraz aktami wykonawczymi.
 6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu jest ustalany indywidualnie podczas składania Zamówienia.
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 7 do 21 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 7. W przypadku wysyłki za granicę Polski ustalane są dodatkowe koszta za transport i zamówienie złożone w sklepie nie jest aktywne dopóki strony nie porozumieją się w sprawie kwoty transportu.

VIII. Warunki rozwiązania umów sprzedaży

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@minipc.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

IX. Gwarancja produktu

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od podmiotów udzielających gwarancji i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 4. W razie utraty karty gwarancyjnej Klientowi przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej. Zastępcza karta gwarancyjna będzie dostępna na stronie Sklepu w zakładce "Gwarancja i serwis".

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@minipc.pl lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny z dopiskiem Reklamacja minipc.pl.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@minipc.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienci podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 10. Klient korzystający z prawa zwrotu towaru Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby wyeliminować możliwość uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, sprzedawca ma prawo do kompensaty poniesionych strat z tytułu pomniejszenia wartości zwracanego towaru.

 

XII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.minipc.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Andrzeja Miazgowicza wykonującego działalność gospodarczą pod firmą DeltaKOMP Andrzej Miazgowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny, NIP: 879-242-55-34, REGON: 340650424, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@minipc.pl, tel. +48 667 703 636.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.minipc.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.minipc.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.